Tại Thành Phố Houston

Chùa Linh Sơn - Northwest 13506 Ann Louise Rd. Houston, TX 77086 (ĐT) 281-999-1623

Tại Thành Phố Houston

Chùa Linh Sơn - Southwest 12222 Sea Shore Dr. Houston, TX 77072 (ĐT) 281-568-6858

Tại Thành Phố Austin

Chùa Linh Sơn - Leander 19904 Apple Springs Dr. Leander, TX 78641 (ĐT) 512-259-2615

Tại Thành Phố Austin

Chùa Linh Sơn - Duval 4604 Duval Rd. Austin, TX 78727 (ĐT) 512-794-8998