Phật Học

 • Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Lược Giảng – HT Tuyên Hóa
 • Kinh Công Đức Tin Phật – HT Thích Chánh Lạc dịch
 • Kinh Di Giáo – Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 • Kinh Di Giáo – Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch
 • Kinh Di Giáo [Đại Chánh 0389] – Bùi Đức Huề dịch
 • Kinh Di Giáo – HT Thích Trí Quang dịch
 • Kinh Di Lặc Hạ Sanh – NS Thích Nữ Như Phúc dịch
 • Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện [ Đại Chánh 0349] – Thích Nữ Huệ Dung dịch
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa [Đại Chánh 0262] – HT Tuyên Hóa dịch
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán – HT Thích Chân Thường dịch
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia – Huyền Thanh dịch
 • Kinh Duy Ma Cật – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 • Kinh Duy Ma Cật giảng giải – HT Thích Thanh Từ
 • Kinh Duy Ma Cật Trực Chỉ Để Cương – HT Thích Từ Thông
 • Kinh Dược Sư – Âm Hán Việt
 • Kinh Dược Sư – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 • Kinh Dược Sư – HT Tuyên Hóa giảng
 • Kinh Dược Sư – Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 • Kinh Đắc Vô Cấu Nữ [Đại Chánh 0339] – Thích Trí Thiện dịch
 • Kinh Đại A Di Đà Phật [Đại Chánh 0364] – Thích Nữ Liên Hương dịch
 • Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân – HT Thích Huyền Tôn dịch
 • Kinh Đại Bảo Tích – Tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] HT Thích Trí Tịnh dịch
 • Kinh Đại Bát Nê Hoàn [Mục lục], Phẩm [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] – Việtdịch: Thích Nguyên Hùng
 • Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển, 11 tập), Tập [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] – Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT Thích Quảng Độ
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Tuệ Khai dịch
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0374] – Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0375] – TN Tuệ Quảng dịch
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0377] – TN Huệ Dung dịch
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn tập [1][2][3][4][5][6][7][Thuật Ngữ][Tổng Quan] – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 • Kinh Đại Bi – HT Thích Như Điển dịch
 • Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Da [Đại Chánh 0243] – Chùa Châu Lâm dịch
 • Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới – HT Thích Minh Lễ dịch
 • Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị [Đại Chánh 0304] – Nguyên Hồng dịch
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phần Tu Từ [Đại Chánh 0306] – Nguyên hồng dịch
 • Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết [Đại Chánh 0298] – Bùi Đức Huề dịch
 • Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới [Đại Chánh 0311] – Thích Nữ Huệ Dung dịch
 • Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh – HT Thích Như Điển dịch
 • Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân [Đại Chánh 0156] – Thích Chính Tiến & Thích Quảng Độ dịch
 • Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội – HT Thích Chánh Lạc dịch
 • Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp – Nguyên Hiển
 • Kinh Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp – NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
 • Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi [Đại Chánh 0158] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 • Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận – NS Thích Nữ Huệ Thanh
 • Kinh Đại Thừa Hiển Thức [Đại Chánh 0347] – Thích Đạo Không dịch
 • Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già – Thích Nữ Trí Hải dịch
 • Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 • Kinh Đế Thích Sở Vấn – HT Thích Chánh Lạc dịch
 • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Tịnh Trí dịch
 • Kinh Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm [Đại Chánh 0358] – Thích Nữ Huệ Dung dịch