Phật Học

 • Kinh Giới Hương [Đại Chánh 0117] – Trần Văn Nghĩa dịch
 • Kinh Hiền Ngu [Đại Chánh 0202] – Thích Trung Quán dịch
 • Kinh Hoa Nghiêm – Thích Trí Tịnh dịch
 • Kinh Hoa Thủ [Đại Chánh 0657] – HT Thích Bảo Lạc dịch
 • Kinh Kim Cang – Dịch giả: HT Thích Huệ Hưng
 • Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật – HT Thích Từ Thông dịch
 • Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật – Thích Trí Quang dịch
 • Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0235] – Thích Giác Quả dịch
 • Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa – Nguyên tác: Lục Tổ Huệ Năng; Nguyên Hiển dịch
 • Kinh Kim Cang Bát nhã ba la mật đa – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 • Kinh Kim Cang Giảng Giải – Hòa thượng Thích Thanh Từ
 • Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã [Đại Chánh 0241] – Chùa Châu Lâm dịch
 • Kinh Kim Quang Minh – Trí Quang dịch
 • Kinh Lăng Già Tâm Ấn – HT Thích Thanh Từ dịch
 • Kinh Lời Dạy Cuối Cùng [Kinh Di Giáo] – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 • Kinh Lời Vàng – HT Thích Trí Nghiêm dịch
 • Kinh Lục Độ Tập [Đại Chánh 0152] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 • Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật – HT Thích Trí Tịnh dịch
 • Kinh Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân [Đại Tạng 0115] – Trần Văn Nghĩa dịch
 • Kinh Mã Hữu Tam Tướng [Đại Chánh 0114] – Trần Văn Nghĩa dịch
 • Kinh Na Tiên Tỳ Kheo – Cao Hữu Đính dịch
 • Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm – Quảng Minh dịch
 • Kinh Ngũ Uẩn Thí Dụ [Đại Chánh 0105] – Trần Văn Nghĩa dịch
 • Kinh Nguyệt Minh Bồ Tát [Đại Chánh 0169] – Trần Văn Nghĩa dịch
 • Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát [Đại Chánh 0166] – Bùi Đức Huề dịch
 • Kinh Nhập Pháp Giới Thể Tánh [Đại Tạng 0355] – Thích Nữ Huệ Dung dịch
 • Kinh Nhật Tụng – Tạng Thư Phật Học ấn hành
 • Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0357] – TN Diệu Thuần dịch
 • Kinh Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương – HT Thích Từ Thông
 • Kinh niệm Phật ba la mật – Thích Thiền Tâm dịch