Phật Học

 • Kinh Pali – Nam truyền (Nikaya)
 • Kinh Tăng Chi Bộ – HT Thích Minh Châu dịch
 • Kinh Trung Bộ – HT Thích Minh Châu dịch
 • Kinh Trường Bộ – HT Thích Minh Châu dịch
 • Kinh Tiểu Bộ, tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] – HT Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch
 • Phật Sử Và Hạnh Tạng (Tạng Kinh Tiểu Bộ) – Indacanda, Brahmapalita dịch
 • Kinh Tương Ưng Bộ – HT Thích Minh Châu dịch
 • Kinh Phạm Võng – HT Thích Trí Tịnh dịch
 • Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ [1][2][3][4][5][6][7][8][9]- Thích Nữ Trí Hải
 • Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký [1][2] – Sa môn Thích Trí Minh dịch Việt
 • Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Giới – Thích Thiện Hạnh
 • Kinh Pháp Bảo Đàn – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 • Kinh Pháp Cú – HT Thích Thiện Siêu dịch
 • Kinh Pháp Cú – Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch thơ
 • Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải, tập [1] [2] [3] – Thích Phước Thái
 • Kinh Pháp Hoa giảng giải – HT Thích Thanh Từ
 • Kinh Pháp Hoa giảng giải – Lê Sỹ Minh Tùng
 • Kinh Pháp Hoa Giảng Luận, tập [1] [2] – HT Thích Thông Bửu
 • Kinh Pháp Hoa Huyền Tán – Đại sư Khuy Cơ, HT Thích Chân Thường dịch
 • Kinh Pháp Hoa Tam Muội [Đại Chánh 0269] – Nguyễn Hiển dịch
 • Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Chương – HT Thích Từ Thông giảng
 • Kinh Pháp Kính [Đại Chánh 0322] – Thích Đạo Không dịch
 • Kinh Phát Giác Tịnh Tâm [Đại Chánh 0327] – Thích Ngộ Tùng dịch
 • Kinh Phật Bổn Hành Tập [Đại Chánh 0190] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 • Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tu Nghị Cảnh Giới [Đại Chánh 0303] – Nguyên Hông dịch
 • Kinh Phật Thuyết A Di Đà [Đại Chánh 0366] – TN Chơn Tịnh dịch
 • Kinh Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo [Đại Chánh 0362] – Thích Tuệ Quảng dịch
 • Kinh Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A Thuật Đại Bồ Tát [Đại Chánh 0337] – TN Chơn Tịnh dịch
 • Kinh Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân [ Đại Chánh 0356] – TN Diệu Thuần dịch
 • Kinh Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0242] – Chùa Châu Lâm dịch
 • Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành [Đại Chánh 0330] – TN Huyền Chi dịch
 • Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền [Đại Chánh 0345] – TN Liên Hương dịch
 • Kinh Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh [Đại Chánh 0350] – Thích Ngộ Tùng dịch
 • Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp [Đại Chánh 0352] – Thích Quang Chánh dịch
 • Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0376] – TN Liên Hương dịch
 • Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa [Đại Chánh 0308] – Nguyên Hồng dịch
 • Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh [Đại Chánh 0346] – TN Hương Trí dịch
 • Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm [Đại Chánh 0359] – Thích Trí Thiện dịch
 • Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn [Đại Chánh 0333] – TN Chơn Tịnh dịch
 • Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh [Đại Chánh 0348] – TN Diệu Thuần dịch
 • Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp [Đại Chánh 0314] – Bùi Đức Huề dịch
 • Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm [Đại Chánh 0363] – TN Hương Trí dịch
 • Kinh Phật Thuyết Đại Tịnh Pháp Môn – NS Thích Nữ Tịnh Nguyên
 • Kinh Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0321] – TN Hương Trí dịch
 • Kinh Phật Thuyết Huyễn Sỹ Nhân Hiền [Đại Chánh 0324] – TN Liên Hương dịch
 • Kinh Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0260] – Thanh Hương dịch
 • Kinh Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0247] – Minh Tấn dịch
 • Kinh Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ [Đại Chánh 0338] – TN Hương Trí dịch
 • Kinh Phật Thuyết Ma Ha Diển Bảo Nghiêm [Đại Chánh 0351] – TN Hương Trí dịch
 • Kinh Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0248] – Minh Tấn dịch
 • Kinh Phật Thuyết Như Huyễn [Đại Chánh 0342] – TN Huyền Chi dịch
 • Kinh Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0372] – TN Chơn Tịnh
 • Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận [Đại Chánh 0396] – Nguyên Tánh & Nguyên Hiển
 • Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0229] – Vân Pháp dịch
 • Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 228] – Thích Từ Chiếu dịch
 • Kinh Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm [Đại Chánh 0315b] – Bùi Đức Huề dịch