Phật Học

 • Kinh Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0378] – Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 • Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – NS Thích Nữ Như Phúc dịch
 • Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật [Đại Chánh 0365] – Thích Quang Chánh dịch
 • Kinh Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni [Đại Chánh 0325] – TN Diệu Thuần dịch
 • Kinh Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn [Đại Chánh 0326] – Thích Phước Nghiêm dịch
 • Kinh Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu [Đại Chánh 0344] – Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 • Kinh Phật Thuyết Thái Tử Loát Hộ [Đại Chánh 0343] – Thích Ngộ Tùng dịch
 • Kinh Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm [Đại Chánh 0307] – Nguyên Hồng dịch
 • Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0328] – TN Tuệ Quảng dịch
 • Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0329] – TN Huệ Dung dịch
 • Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0334] – TN Chơn Tịnh dịch
 • Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0335] – TN Chơn Tịnh dịch
 • Kinh Phật Thuyết Ưu Điền Vương [Đại Chánh 0332] – TN Chơn Tịnh dịch
 • Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác [Đại Chánh 0361] – TN Huệ Dung dịch
 • Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0360] – TN Tuệ Quảng dịch
 • Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0331] – TN Diệu Thuần dịch
 • Kinh Phổ Môn – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 • Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm [Đại Chánh 0187] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 • Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả [Đại Chánh 0189] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 • Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký [Đại Chánh 0371] – TN Chơn Tịnh dịch
 • Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thích Thiền Tâm dịch
 • Kinh Quán Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0365] – Bùi Đức Huề dịch
 • Kinh Sinh [Đại Chánh 0154] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 • Kinh Tam Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0110] – Bùi Đức Huệ dịch
 • Kinh Tăng Ca La Sát Sở Tập [Đại Chánh 0194] – HT Thích Chánh Lạc dịch
 • Kinh Tạp Thí Dụ [Đại Chánh 0204] – Trần Văn Nghĩa dịch
 • Kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội [Đại Chánh 0382] – Bùi Đức Huề dịch
 • Kinh Thái Tử Mộ Phách [Đại Chánh 0167] – Trần Văn Nghĩa dịch
 • Kinh Thái Tử Tu Đại Nã [Đại Chánh 0171] – Trần Văn Nghĩa dịch
 • Kinh Thắng Man – HT Thích Thanh Từ dịch
 • Kinh Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng [Đại Chánh 0353] – TN Tuệ Quảng
 • Kinh Thắng Quân Hóa Thế Bách Luận Tụng [Đại Chánh 1692] – HT Thích Như Điển dịch
 • Kinh Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn [Đại Chánh 0341] – TN Tuệ Quảng dịch
 • Kinh Thập Thiện Giảng Giải – HT Thích Thanh Từ
 • Kinh Thập Trụ [Đại Chánh 0286] – Bùi Đức Huề dịch
 • Kinh Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0240] – Từ Niệm
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Thích Từ Thông
 • Kinh Thủy Mạt Sở Phiêu [Đại Chánh 0106] – Trần Văn Nghĩa dịch
 • Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0227] – Chùa Châu Lâm dịch
 • Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0305] – Nguyên Hồng dịch
 • Kinh Trung Bổn Khởi [Đại Chánh 0196] – HT Thích Chánh Lạc dịch
 • Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni – Thích Thiện Thông dịch
 • Kinh Tu Ma Đề [Đại Chánh 0336] – TN Chơn Tịnh dịch
 • Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi [Đại Chánh 2870] – Thích Chúc Hiền dịch
 • Kinh Tương Ứng Tương Khả [Đại Chánh 0111] – Trần Văn Nghĩa dịch
 • Kinh Tỳ kheo Na Tiên – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 • Kinh Tỳ Sa Da Vấn [Đại Chánh 0354] – TN Huệ Dung dịch
 • Kinh Úc Ca La Việt Vần Bồ Tát Hạnh [Đại Chánh 0323] – TN Hạnh Giải
 • Kinh Ưu Bà Tắc Giới – Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán Việt
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0232] – Minh Tấn dịch